در مواقع ضروري!

اگر فردى در معرض اسيب يا خطرى قرار دارد با ٩١١ تماس بگير اما خدا را در نظر داشته باش و او را از ياد مبر.

جر و بحث هاى خانوادگى, بى پولى, بيمارى, افسردگى و درماندگى از موارد ضروري قلمداد مي شوند.

در هنگام ضرورت اولين چيزى كه به ذهن شما خطور مى كند انجام كارى است در حالى كه اولين كار، توكل به خداوند است.

درخواست كمك از خداوند براي تو چه اسيبي در پي دارد؟

ضمن اينكه با اين درخواست، مشكل تو پيچيده تر نمى شود.

هر گونه رفتارِ خارج از كنترلى مى تواند مشكل تو را بغرنج تر سازد.

هر نوع تصميم عجولانه اى مى تواند برايت دردسر ساز شود.

اشعیا 30:15
خداوند

Burma